Zaloguj się

I w pełni korzystaj ze strony Ekonomii Solidarności!

Hasło:

Zapamiętaj mnie

» Nie pamiętasz hasła? Kliknij tutaj

Regulamin

Regulamin Projektu „Ekonomia Solidarności” 2014/2015

1 Postanowienia ogólne: 

1.1. Organizatorem projektu „Ekonomia Solidarności” (zwanego dalej Projektem) jest Fundacja Centrum Solidarności (zwana dalej Organizatorem), z siedzibą przy ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku pod numerem KRS 0000082079, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP 583-26-72-089, Regon 19204007.

1.2. Projekt składa się z cyklu szkoleń dla pracowników organizacji trzeciego sektora oraz cyklu szkoleń dla uczniów szkół ponadpodstawowych.

1.3. Projekt Ekonomia Solidarności odbędzie się w terminie od dnia 1 sierpnia 2014 roku do dnia 31 sierpnia 2014 roku.

1.4. Koordynacja i zarządzanie Projektem odbywa się na terytorium województwa pomorskiego.

2 Zasady i przebieg Projektu:

2.1. Celem głównym realizacji Projektu jest nauka, promowanie i upowszechnianie idei oraz mechanizmów przedsiębiorczości społecznej wśród pracowników organizacji trzeciego sektora oraz uczniów szkół ponadpodstawowych.

2.2. Etapy projektu.
Realizacja zadania Ekonomia Solidarności przez Organizatora, będzie przebiegać w następujących etapach:

2.3. Działania początkowe w tym, m.in.:
– zatrudnienie koordynatorów Projektu (w tym finansowego);
– zatrudnienie liderów i ekspertów ekonomii społecznej, którzy stworzą programy szkoleniowe;
– stworzenie strony internetowej Projektu www.ekonomiasolidarnosci.pl.

2.4. Stworzenie programu szkoleniowego dla członków i pracowników organizacji trzeciego sektora i uczniów szkół ponadpodstawowych z zakresu ekonomii społecznej.
Program edukacyjny dla szkół i program szkoleniowy dla trenerów zostanie stworzony przez wcześniej powołaną czteroosobową grupę liderów, zajmujących się ekonomią społeczną.
Zostaną również opracowane pakiety materiałów szkoleniowych, z których będą korzystać uczestnicy szkolenia dla członków organizacji pozarządowych oraz uczniowie.

2.5. Rekrutacja uczestników szkolenia dla członków organizacji pozarządowych.

Informacje o Projekcie, prowadzonej rekrutacji na szkolenie wraz z formularzem zgłoszeniowym, zostaną umieszczone na stronach internetowych Fundacji oraz na stronie projektu: www.ekonomiasolidarnosci.pl, a także na stronie www.ngo.pl. Informacje o naborze zostaną też wysłane do organizacji trzeciego sektora. Szkolenie jest skierowane przede wszystkim do osób pracujących (bądź będących członkami, współpracownikami lub wolontariuszami) w organizacjach trzeciego sektora lub innych instytucjach społecznych prowadzących działalność gospodarczą, zajmujących się i zainteresowanych ekonomią społeczną bądź do osób, które zostaną przez takie instytucje i organizacje rekomendowane oraz osób, które pracują z dziećmi/młodzieżą.
Kwalifikacji osób na szkolenie dokona czteroosobowa grupa liderów (twórców szkolenia) oraz koordynatorów Projektu. Informacja o tym, kto został zakwalifikowany do udziału w szkoleniu trenerskim pojawi się na stronie internetowej projektu www.ekonomiasolidarnosci.pl.

2.6. Szkolenie dla członków i pracowników organizacji trzeciego sektora.

Etap ten został podzielony na cztery części:
a) Szkolenie [52h];
b) Wizytę studyjną;
c) Tworzenie modeli biznesowych i pomysłów na usługi bądź produkty społeczne (PITCH);
d) Przeprowadzenie zajęć informacyjnych i promujących przedsiębiorczość społeczną w swojej organizacji/w swoich środowiskach.

Po zakończonym szkoleniu osoby prowadzące zajęcia oraz koordynatorzy Projektu podejmą decyzję, które dziesięć osób z dwudziestoosobowej grupy będzie prowadziło zajęcia w szkołach w kolejnym etapie Projektu.
Osoby, które zostaną zaangażowane do prowadzenia projektu w szkołach w trakcie roku szkolnego 2014/2015, podpiszą z Organizatorem umowy cywilno-prawne, w ramach których otrzymają odpłatne zlecenia na prowadzenie zajęć.
Dokładny program szkolenia wraz z nazwiskami prowadzących jest dostępny na stronie internetowej projektu www.ekonomiaspolidarnosci.pl.

2.7. Rekrutacja szkół i uczniów do udziału w projekcie:

Drogą elektroniczną zostaną rozesłane do szkół informacje o projekcie, warunkach uczestnictwa, oraz korzyściach płynących z uczestnictwa. Szkoły będą mogły się zgłaszać poprzez wypełnienie formularza znajdującego się na stronie internetowej projektu www.ekonomiasolidarnosci.pl. Szkoła jest również zobowiązana do przesłania do siedziby organizatora kart zgłoszeń uczniów z pieczątką szkoły i podpisem dyrektora.
Do udziału w projekcie zostanie zakwalifikowanych 10 szkół ponadpodstawowych z województwa pomorskiego. Z każdej szkoły w projekcie będzie mogło wziąć udział 10 uczniów.
Szkoła zobowiązuje się też do pomocy w organizacji zajęć, m.in.: zachęcenia młodych osób do udziału w projekcie, udostępnienia sali z dostępem do komputera i zapewnienia opieki nauczyciela. Nauczyciel-opiekun otrzyma od Organizatora wynagrodzenie za sprawowanie opieki nad uczniami w trakcie: zajęć w szkołach, wizyty studyjnej w trakcie ferii zimowych oraz w trakcie finału projektu w Gdańsku.

2.8. Przeprowadzenie zajęć z ekonomii społecznej w 10 wybranych szkołach ponadpodstawowych w roku szkolnym 2014/2015. Cykl zajęć został podzielony na 3 etapy:
a) Semestr zimowy:
W jego trakcie uczniowie poznają podstawowe pojęcia związane z ekonomią społeczną, funkcjonowaniem trzeciego sektora, założeń społeczeństwa obywatelskiego, poznaniem podmiotów ekonomii społecznej. W semestrze zimowym odbędą się cztery spotkania po 3h zegarowe każde.
b) Wizyta studyjna:
W trakcie ferii zimowych wszyscy uczestnicy projektu wyjadą na 4-dniową wizytę studyjną. Udział w wizycie będzie nieobowiązkowy i bezpłatny.
c) Semestr letni:
W jego trakcie uczniowie w pięcioosobowych zespołach, pod okiem prowadzących zajęcia i na bazie zdobytej wiedzy, będą tworzyli wirtualne przedsiębiorstwa społeczne w oparciu o diagnozę potrzeb swoich społeczności lokalnych. W semestrze letnim odbędzie się sześć spotkań po 3h każde.
Wszystkie wirtualne podmioty ekonomii społecznej zostaną ocenione przez sześcioosobową komisję konkursową w skład której wejdą: eksperci, przedstawiciele partnerów i Organizatora. Zespół, który stworzy najlepszy wg komisji projekt, zostanie nagrodzony.

2.9. Finał Projektu:

Finał Projektu z prezentacją najlepszych wirtualnych podmiotów odbędzie się w Gdańsku w czerwcu, w historycznej Sali BHP przy udziale mediów i wszystkich uczestników projektu.

2.10. Ewaluacja Projektu

Obejmie stworzenie i przeprowadzenie ankiet wśród:
– uczestników szkolenia (20 osób);
– organizacji, których członkowie wzięli udział w szkoleniu (max. 20 organizacji);
– szkół, w których odbyły się zajęcia z ekonomii społecznej (10 szkół);
– uczniów szkół ponadpodstawowych (max. 100 osób).
Na podstawie analizy ankiet zostanie stworzony raport, który będzie dostępny na stronie internetowej Projektu.

 3 Uczestnictwo w Projekcie – warunki i zasady:

3.1. Dla Szkół:

3.1.1. W projekcie może wziąć udział instytucja (zwana dalej Szkołą), która:
– posiada status szkoły ponadpodstawowej;
– wyraża zgodę na prowadzenie zajęć w ramach projektu Ekonomia Solidarności w swojej siedzibie;
– zapewni dostęp do sali lekcyjnej (w tym komputerowej);
– wyznaczy nauczyciela (zwanego dalej Nauczycielem-opiekunem), który będzie upoważniony i odpowiedzialny za kontakt z Organizatorem i pomocy w koordynacji Projektu; a także weźmie udział w wizycie studyjnej w czasie ferii zimowych oraz w finale Projektu w Gdańsku.

3.1.2. Udział w projekcie jest bezpłatny.

3.1.3. Warunkiem wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym jest wypełnienie na stronie internetowej www.ekonomiasolidarnosci.pl formularza zgłoszeniowego dla szkoły (załącznik nr 1 do Regulaminu). Nauczyciel-opiekun, który zgłosi daną szkołę, staje się automatycznie osobą kontaktową Szkoły z Organizatorem. Termin przyjmowania zgłoszeń potrwa od 10 września do 20 października 2014 roku. Po tym terminie Szkoła ma czas do 27 października 2014 roku na dosłanie do siedziby Organizatora wypełnionych przez uczniów formularzy zgłoszeniowych (załącznik nr 2 do Regulaminu) (decyduje data wpłynięcia formularzy do siedziby Organizatora). Jeśli uczeń jest niepełnoletni, do formularza zgłoszenia należy dołączyć zgodę na udział w projekcie, podpisaną przez rodzica bądź opiekuna ucznia (załącznik nr 3 do Regulaminu). Formularz zgody dostępny jest na stronie internetowej www.ekonomiasolidarnosci.pl.

3.1.4. W Projekcie może wziąć udział 10 szkół z województwa pomorskiego. W przypadku, gdy szkół zgłosi się więcej, o udziale w projekcie będzie decydowała kolejność zgłoszeń.

3.1.5. Ostateczną listę Szkół, które wezmą udział w Projekcie, Organizator ogłosi 31 października 2014 roku na stronie Projektu www.ekonomiasolidarnosci.pl.

3.1.6. Rezygnacja z udziału w Projekcie.

Od dnia ogłoszenia wyników Szkoła ma 7 dni na potwierdzenie swojego udziału w Projekcie.
W przypadku rezygnacji Szkoły po 7 listopada 2014 roku, Szkoła jest zobowiązana do pokrycia kosztów administracyjnych związanych z rekrutacją (tj. 200 złotych wpłaconych na konto Organizatora).

3.2. Dla Uczniów.

3.2.1. W Projekcie może wziąć udział osoba (zwana dalej Uczniem), która:
– jest uczniem szkoły ponadpodstawowej, która wcześniej została zakwalifikowana do udziału w Projekcie;
– jeśli nie ma ukończonego 18. roku życia – posiada zgodę opiekuna na udział w Projekcie;
– pomyślnie przejdzie proces rekrutacji.

3.2.2. Udział w projekcie jest bezpłatny.

3.2.3. Warunkiem wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym jest dostarczenie (za pośrednictwem szkoły) do siedziby Organizatora wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszenia (załącznik nr 2 do Regulaminu). Formularz jest dostępny na stronie internetowej www.ekonomiasolidarnosci.pl. Zgłoszenia należy dostarczyć do Nauczyciela-opiekuna, zajmującego się kontaktem z Organizatorem w danej Szkole.
3.2.4. Uczeń jest zobowiązany do udziału w 70%  (21h) zajęć w ramach projektu. Udział w wizycie studyjnej jest nieobowiązkowy i nie wlicza się w ilość godzin warsztatowych.

3.2.5. Uczeń jest zobowiązany do pokrycia kosztów ubezpieczenia na czas wizyty studyjnej oraz pokrycia kosztów przejazdu do Gdańska na finał Projektu. Jest to wkład własny uczestnika w przebieg Projektu.

3.3. Dla Trenerów:

3.3.1. W projekcie może wziąć udział osoba (zwana dalej Trenerem), która:
– jest członkiem (pracownikiem, współpracownikiem lub wolontariuszem) lub pracuje z dziećmi/młodzieżą;
– zobowiązuje się uczestniczyć w całym szkoleniu (max. 10h nieobecności);
– zobowiązuje się prowadzić spotkanie informacyjne i promujące przedsiębiorczość społeczną w swojej organizacji/społeczności;
– zobowiązuje się: przeprowadzić zajęcia (30 h) z uczniami w szkołach ponadpodstawowych w roku szkolnym 2014/2015 (za przeprowadzenie zajęć Trener otrzyma wynagrodzenie); wziąć udział w wizycie studyjnej; finale Projektu w Gdańsku;
– zapoznała się z treścią Regulaminu i akceptuje go w całości i bezwarunkowo;
– pomyślnie przejdzie proces rekrutacji.

3.3.2. Udział w Projekcie jest bezpłatny.

3.3.3. Warunkiem wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym jest nadesłanie lub dostarczenie do siedziby Organizatora wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (załącznik nr 4 do Regulaminu). Formularz jest dostępny na stronie internetowej www.ekonomiasolidarnosci.pl oraz w siedzibie Fundacji. Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 21 września 2014 roku (decyduje data wpłynięcia zgłoszenia do siedziby Organizatora).

3.3.4. Wybór Trenerów nastąpi na podstawie nadesłanych zgłoszeń. Wyboru dokonają eksperci i koordynatorzy Projektu.

3.3.5. W Projekcie weźmie udział 20 osób, z czego 10 przejdzie do kolejnego etapu Projektu i będzie prowadziło zajęcia z uczniami w szkołach.

3.3.6. Ostateczną listę osób, które wezmą udział w Projekcie, Organizator ogłosi 26 września 2014 roku na oficjalnej stronie Projektu www.ekonomiasolidarnosci.pl.

3.3.7. Trenerzy, którzy wezmą udział w drugiej części Projektu i będą prowadzili zajęcia w szkołach podpiszą z Organizatorem umowę cywilno-prawną. W ramach tej umowy Trenerzy zostaną zobowiązani do przeprowadzenia w szkołach 30 godzin zajęć (wg. wcześniej przygotowanego przez Organizatora programu), za które otrzymają wynagrodzenie w wysokości 100 złotych brutto/1h. Organizator pokryje również koszt dojazdu Trenera do Szkoły na zajęcia, na podstawie wniosku o zwrot kosztów podróży.

3.3.8. Od dnia ogłoszenia wyników Trener ma 5 dni na potwierdzenie swojego udziału w Projekcie.
W przypadku rezygnacji Trenera po 2 października 2014 roku, Trener jest zobowiązany do pokrycia kosztów szkolenia w wysokości 2,500 zł (wpłaconych na konto Organizatora).

3.3.9. Organizator zapewnia Trenerom nocleg oraz wyżywienie w czasie trwania szkolenia.

3.3.10. Organizator zapewnia Trenerom wszelkie materiały potrzebne w trakcie szkolenia oraz do prowadzenia zajęć w szkołach ponadpodstawowych.

4 Licencja

4.1. Organizator staje się podmiotem pełni praw autorskich (bez wynagrodzenia dla Uczniów i Trenerów) – osobistych i majątkowych (oraz zależnych) do stworzonych podmiotów ekonomii społecznej, wraz z oprawą graficzną i artystyczną, zapisem video i dokumentacją fotograficzną (zwanych dalej Efektami Projektu).

4.2. Organizator posiada wyłączną licencję do korzystania z Efektów Projektu wraz z prawem do udzielenia dalszej sublicencji, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, na następujących polach eksploatacji:
– utrwalenia i zwielokrotnienia Efektów Projektu w prasie, za pomocą druku, nośnika elektronicznego, technik poligraficznych, fotograficznych, cyfrowych, multimedialnych, audiowizualnych, w tym wprowadzenia do pamięci komputera;
– publikowania na nośnikach reklamy zewnętrznej;
– rozpowszechniania poprzez publiczne odtwarzanie, wystawienie, wyświetlenie, nadawanie i reemitowanie na wszelkich nośnikach, w tym banerach reklamowych, VHS, VCD i DVD, oraz poprzez wykorzystanie wszelkich technik multimedialnych;

4.3. Rozpowszechnianie Efektów Projektu może następować:
– w celu dokonania obróbki komputerowej;
– w celu promocji Organizatora w związku z Projektem, w szczególności w formie plakatów, koszulek/T-shirtów, wystaw, folderów reklamowych, broszur, ogłoszeń, niezależnie od ich formatu, a także w innych mediach informacyjnych lub reklamowych;
– po zarchiwizowaniu w formie elektronicznej i drukowanej, w tym jako część dzieła zbiorowego, oraz w tej formie może być udostępniane w sieciach komputerowych i Internecie.

5 Postanowienia końcowe

5.1. Organizator projektu nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia będące wynikiem działań firmy dostarczającej przesyłkę czy poczty elektronicznej, z których będą korzystać Uczniowie, Trenerzy czy Szkoły.

5.2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez osoby trzecie nieprawdziwych i/lub niepełnych informacji o Projekcie.

5.3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów zaplanowanych działań. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie.

5.4. Udział w Projekcie i wysłanie formularza zgłoszeniowego wiąże się z akceptacją niniejszego regulaminu,
a tym samym wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procedury rekrutacji – zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz.883).

5.5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych przez Uczniów, Trenerów czy Szkoły.

5.6. Każdy ma prawo do zgłaszania naruszania postanowień Regulaminu do Organizatora.

5.7. Ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu należy do Organizatora.

5.8. Do rozpoznawania wszelkich sporów powstałych na tle stosowania niniejszego Regulaminu wskazany będzie Sąd właściwy dla siedziby Organizatora.

5.9. Postanowienia i warunki niniejszego Regulaminu stają się ważne po ich publikacji na stronie Organizatora www.ekonomiasolidarnosci.pl.

 


Formularz Zgłoszeniowy „Ekonomia Solidarności” | Szkoła | Załącznik nr 1

Dane Nauczyciela-opiekuna

Imię i nazwisko nauczyciela:

E-Mail:

Nr telefonu:

Dane szkoły

Nazwa szkoły / placówki:

Adres (ulica i numer):

Kod pocztowy:

Miejscowość:

Województwo:

Typ szkoły:

Charakter szkoły:

Dodatkowe uwagi:

Oświadczam, że podane dane są prawdziwe. Wysłanie zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu projektu „Ekonomia Solidarności” i wyrażeniem zgody na przetwarzanie i przechowywanie danych osobowych przez organizatora – Fundację Centrum Solidarności, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych z dn. 29 sierpnia 1997r. (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami).

 


Formularz Zgłoszeniowy „Ekonomia Solidarności” | Uczeń | Załącznik nr 2

Dane osobowe:
Imię:
Nazwisko:
Data urodzenia:
Adres (ulica, kod pocztowy, miasto):
Telefon kontaktowy:E-mail:Szkoła:
Zainteresowania:
Scharakteryzuj swoją działalność pozaszkolną (organizacje, harcerstwo, kółka zainteresowań, organizacje sportowe, wolontariat, inne):
Dlaczego chcesz wziąć udział w projekcie „Ekonomia Solidarności”? (podaj maksymalnie 3 najważniejszych argumentów):

Zaznacz właściwe pola:

  • Jestem wegetarianinem/wegetarianką
  • Nie jestem wegetarianinem/wegetarianką, ale nie jem…
  • Nie mam ukończonych 18 lat i dołączam zezwolenie opiekuna na uczestnictwo w projekcie
  • Oświadczam, że zapoznałam/em się z treścią Regulaminu i akceptuję zawarte w nim warunki

Data i podpis ucznia …

Podpisany Formularz Zgłoszeniowy musi dotrzeć do Organizatora najpóźniej do dnia 27 października 2014 roku. Dostarcz go do Nauczyciela-opiekuna, który zajmuje się kontaktem z organizatorem „Ekonomii Solidarności”.

Oświadczam, że podane dane są prawdziwe. Wysłanie zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu projektu „Ekonomia Solidarności” i wyrażeniem zgody na przetwarzanie i przechowywanie danych osobowych przez organizatora – Fundację Centrum Solidarności, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych z dn. 29 sierpnia 1997r. (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami).

 


Zgoda rodzica/opiekuna na udział ucznia w Projekcie „Ekonomia Solidarności”
| Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych | Uczeń | Załącznik nr 3

Oświadczam, że wyrażam zgodę na udział mojej córki/mojego syna* w Projekcie „Ekonomia Solidarności” oraz na przetwarzanie danych osobowych mojej córki/mojego syna*:… (imię i nazwisko uczennicy/ucznia* szkoły) ze szkoły… (nazwa i adres szkoły) w projekcie „Ekonomia Solidarności”.

(czytelny podpis rodzica lub opiekuna prawnego dziecka)….(telefon kontaktowy) (miejsce i data)

 


Formularz Zgłoszeniowy „Ekonomia Solidarności” | Trener | Załącznik nr 4

Dane osobowe:
Imię:
Nazwisko:
Data urodzenia:
Adres (ulica, kod pocztowy, miasto):
Telefon kontaktowy:E-mail:
Organizacja zgłaszająca:
Nazwa:
Adres:
Telefon kontaktowy:
E-mail:
Strona internetowa:
Funkcja pełniona w organizacji:
Wykształcenie:
Doświadczenie zawodowe (w tym doświadczenie trenerskie i pracy w organizacjach trzeciego sektora):
Dlaczego chcesz wziąć udział w projekcie „Ekonomia Solidarności”? (podaj maksymalnie 3 najważniejszych argumentów):

Zaznacz właściwe pola:

  • Jestem wegetarianinem/wegetarianką
  • Nie jestem wegetarianinem/wegetarianką, ale nie jem…
  • Oświadczam, że zapoznałam/em się z treścią Regulaminu i akceptuję zawarte w nim warunki

Data i podpis uczestnika…

Podpisany Formularz Zgłoszeniowy musi dotrzeć do Organizatora najpóźniej do dnia 21 września 2014 roku. Dostarcz go pocztą (Fundacja Centrum Solidarności, ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk), skanem (e-mail: kontakt@ekonomiasolidarnosci.pl) lub faxem (+48 58 308 42 34).

W projekcie może wziąć udział osoba, która:
– jest członkiem, pracownikiem, współpracownikiem lub wolontariuszem w organizacji trzeciego sektora i zostanie przez nią zarekomendowana;
– zobowiązuje się prowadzić spotkanie/szkolenie informacyjne i promujące przedsiębiorczość społeczną w swojej organizacji;
– zobowiązuje się przeprowadzić zajęcia z uczniami w szkołach ponadpodstawowych w roku szkolnym 2014/2015;
– zapoznała się z treścią Regulaminu i akceptuje go w całości i bezwarunkowo;
– pomyślnie przejdzie proces rekrutacji.

Z Regulaminu:
– W Projekcie weźmie udział 20 osób, z czego 10 przedostanie się do kolejnego etapu Projektu i będzie prowadziło zajęcia z uczniami w szkołach.
– Ostateczną listę osób, które wezmą udział w Projekcie, Organizator ogłosi 26 września 2014 roku na oficjalnej stronie Projektu www.ekonomiasolidarnosci.pl.
– Trenerzy, którzy wezmą udział w drugiej części Projektu i będą prowadzili zajęcia w szkołach podpiszą z Organizatorem umowę cywilno-prawną. W ramach tej umowy Trenerzy zostaną zobowiązani do przeprowadzenia w szkołach 30 godzin zajęć (wg. wcześniej przygotowanego przez Organizatora programu), za które otrzymają wynagrodzenie w wysokości 100 złotych brutto/1h zajęć. Organizator pokryje również koszt dojazdu Trenera do szkoły na zajęcia.
– Od dnia ogłoszenia wyników Trener ma 5 dni na potwierdzenie swojego udziału w Projekcie.W przypadku rezygnacji Trenera po 2 października 2014 roku, Trener jest zobowiązany do pokrycia kosztów szkolenia w wysokości 2,500 zł (wpłaconych na konto Organizatora).
– Udział w Projekcie jest bezpłatny.
– Organizator zapewnia Trenerom nocleg oraz wyżywienie w czasie trwania szkolenia.
– Organizator zapewnia Trenerom wszelkie materiały potrzebne w trakcie szkolenia oraz do prowadzenia zajęć w szkołach ponadpodstawowych.

Oświadczam, że podane dane są prawdziwe. Wysłanie zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu projektu „Ekonomia Solidarności” i wyrażeniem zgody na przetwarzanie i przechowywanie danych osobowych przez organizatora – Fundację Centrum Solidarności, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych z dn. 29 sierpnia 1997r. (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami).

*           niepotrzebne skreślić

REGULAMIN EKONOMIA SOLIDARNOŚCI 2014/2015 (.doc)
REGULAMIN EKONOMIA SOLIDARNOŚCI 2014/2015 (.pdf)

ZAŁĄCZNIK 1 | FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY | SZKOŁA (online)

ZAŁĄCZNIK 2 | FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY | UCZEŃ (.doc)
ZAŁĄCZNIK 2 | FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY | UCZEŃ (.pdf)

ZAŁĄCZNIK 3 | ZGODA RODZICA (.doc)
ZAŁĄCZNIK 3 | ZGODA RODZICA (.pdf)

ZAŁĄCZNIK 4 | FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY | TRENER (.doc)
ZAŁĄCZNIK 4 | FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY | TRENER (.pdf)

organizator:
projekt dofinansowany ze środków programu operacyjnego fundusz inicjatyw obywatelskich oraz ze środków narodowego banku polskiego
NBP
projekt: bangbangdesign.pl | dev: fry.li
Czym jest ekonomia społeczna